Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Objectius i competències

Objectius

Els objectius del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes estan regulades per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, i són les següents:

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent i el cos de coneixements didàctics a l'entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i la formació prèvia dels estudiants, i també a la seva orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge i en les matèries pròpies de l'especialització cursada.
 • Concretar el currículum que s'implantarà en un centre docent que participi en la planificació col·lectiva; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per aprendre per si mateix i amb els altres, desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personal.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estigui situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, la investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i els models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.

 

Competències generals i específiques


Relació de Competències Específiques

 • Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a l'aprenentatge.
 • Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.
 • Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país.
 • Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.
 • Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.
 • Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.
 • Relacionar l'educació amb el mitjà i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
 • Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seves perspectives per poder transmetre una visió dinàmica de les mateixes.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars. En formació professional, conèixer l'evolució del món laboral, la interacció entre societat, treball i qualitat de vida, així com la necessitat d'adquirir la formació adequada per a l'adaptació als canvis i transformacions que puguin requerir les professions. En el cas de l'orientació psicopedagògica i professional, conèixer els processos i recursos per a la prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència, els processos d'avaluació i d'orientació acadèmica i professional.
 • Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i posi en valor les aportacions dels estudiants.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti el treball i la convivència.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica.
 • Per a la formació professional: conèixer la tipologia empresarial corresponent als sectors productius i comprendre els sistemes organitzatius més comuns en les empreses.
 • Respecte a l'orientació: exercitar-se en l'avaluació psicopedagògica, l'assessorament a altres professionals de l'educació, als estudiants i a les famílies.

L’adquisició d’aquestes competències, juntament amb les competències específiques de cada especialitat docent, s’han de fer evidents en el treball de fi de màster, que compendia la formació adquirida al llarg del període de formació teòrica i pràctica del màster.

Relació de Competències Generals

 • Treball en equip i en equips interdisciplinars.
 • Comunicació oral i escrita.
 • Capacitat d'ànàlisi i síntesi.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Habilitats de gestió de la informació.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Compromís ètic i professional.
 • Aplicació de les TIC en l'exercici professional.
 • Ressolució de problemes.
 • Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 • Utilització d'una llengua estrangera.
 • Capacitat de dissenyar i gestionar projectes.