Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Normativa de la titulació

Les pràctiques són molt importants en aquest màster i constitueixen l’eix vertebrador al voltant del qual s’articulen totes les matèries. El període de pràctiques ha de permetre fer efectiva la capacitació en les competències professionalitzadores del docent de secundària, batxillerat, formació professional i d’ensenyament d’idiomes. Les pràctiques es fan en els centres de secundària de titularitat pública o concertats. Les pràctiques són progressives i s’organitzen al voltant de tres períodes: (1) pràctiques d’observació, (2) pràctiques d’intervenció guiada i (3) pràctiques d’intervenció autònoma.

La següent taula il·lustra aquesta modalitat organitzativa de les pràctiques.

El pràcticum
Pràctiques d’observació
Pràctiques d’intervenció
Guiada
Autònoma
Treball de fi de màster

Documents de pràctiques

Fulls d'avaluació

Requisits

Cap

Competències

 • Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti el treball i la convivència.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica.
 • Respecte a l'orientació: exercitar-se en l'avaluació psicopedagògica, l'assessorament a altres professionals de l'educació, als estudiants i a les famílies.

Sistemes d'avaluació

Recau en els tutors que té assignats l’estudiant (el de l’institut i el de la universitat). Es donarà una única qualificació desprès d’aplicar criteris de valoració de l’activitat de l’estudiant al centre de pràctiques, de la carpeta d’aprenentatge i del document de síntesis del pràcticum. Per superar el Pràcticum cal obtenir una valoració positiva en:

 • L’informe avaluatiu del professorat tutor del centre (50%).
 • L’informe avaluatiu del professorat tutor de la Universitat (50%).

Activitats formatives

Les pràctiques es fan al centre on l’estudiant ha estat assignat a un/a tutor/a. L’horari i calendari de permanència l’acorden conjuntament l’estudiant i el/la professor/a tutor/a. L’assistència (de dies i hores) quedarà reflectit en el pla de pràctiques.Dels 14 crèdits propis del pràcticum (que es corresponen a 350 hores), es recomana distribuir-los de la forma següent:

 • Treball i contacte directe amb l’alumnat de secundària (215 hores)
 • Permanència en el centre i realització d’activitats com: tutoria amb la mentora o el mentor, entrevistes amb el coordinador/a de pràctiques, entrevistes amb altres professors i professionals dels centres, assistència diverses reunions de professorat i quan sigui possible de diferents comissions i/o òrgans que regulen el funcionament del centre... (65 hores)

 • Realització d’activitats específiques lligades amb les pràctiques com són la selecció i preparació de materials, les trobades amb la  tutora o el tutor acadèmic per a realització de tutories a  la universitat, l’elaboració de les produccions que se li encomanin, el document de síntesis del pràcticum o altres (70 hores)

Continguts

 • Actitud responsable, autònoma i compromesa
 • El context social i cultural de l’acció educativa
 • L’activitat professional del professorat de Secundària
 • Habilitats i competències pròpies del professorat de Secundària
 • L’activitat docent
 • La diversitat de l’alumnat
 • Els processos d’ensenyament-aprenentatge
 • Reflexió sobre la pròpia actuació docent

Centres formadors

Les pràctiques es realitzen en centres formadors seleccionats i acreditats pel Departament d'Educació. La llista de centres formadors es pot consultar en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/