Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Treball de Fi de Màster

Informació general

  • ECTS: 6 ECTS
  • Requisits: La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFM quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normativa

Documentació

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada, en base al seguiment de les fases següents:

  • Seguiment (Tutor/a): 30%
  • Treball escrit: 50% (Tutor/a 20% + Comissió 30%)
  • Defensa oral (Comissió): 20% 

Rúbrica: