Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Treball de Fi de Màster

El Treball Final de Màster compendia la formació adquirida durant els ensenyaments realitzats al màster i reflecteix les competències de les diferents matèries de les quals aquest es composa. L’alumne haurà de demostrar l’adquisició de les competències del màster en l’aprofundiment en un tema concret i relacionat amb els processos d’ensenyament/aprenentatge en l’Educació Secundària.

Seria important que l’alumne ubiqui el tema d’estudi del Treball Final de Màster en alguna problemàtica detectada durant el període de pràctiques i que la realització del treball impliqui:

 • el coneixement en profunditat d’aquesta problemàtica
 • la presa de postura de l’estudiant per abordar-la i
 • el disseny d’una proposta d’innovació docent a l’aula que tingui com a objectiu presentar possibles línies d’actuació a l’aula per tal de treballar i acarar la problemàtica estudiada.

El treball del Màster i la seva presentació han de posar de manifest l’assoliment de les competències del màster. La temàtica del treball i el pla de treball a realitzarà es pactarà en tots els casos amb el/la tutor/a del TFM.

Documentació

Requisits

Cap

Competències

 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.
 • Analitzar críticament la tasca docent, les bones pràctiques i la tasca d’orientació educativa utilitzant indicadors de la qualitat.
 • Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de les matèries de l’especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d’investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.
 • Participar en les propostes de millora en els diversos àmbits d’actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica.

Sistemes d'avaluació

En l'avaluació del TFM es considerarà l'assistència i l'aprofitament de les tutories, la qualitat escrita del treball i la seva presentació i defensa pública. En l'annex 2 del dossier l’alumne pot consultar les rubriques d'avaluació per conèixer amb més detall els indicadors d'avaluació de cadascun dels tres apartats anteriors.

Percentatges dels aspectes a avaluar:

 • Seguiment (Tutor/a): 30%
 • Treball escrit: 50% (Tutor/a 20% + Comissió 30%)
 • Defensa oral (Comissió): 20%

Activitats formatives

 • Seminaris de discussió i orientació per a la realització del Treball Final de Màster amb el tutor del TFM
 • Tutories individualitzades: es tracta d’establir el tema, orientar el treball i tractar sobre el desenvolupament del projecte.
 • Treball autònom del estudiant
 • Defensa publica del TFM

Continguts

 • Coneixements específics en les etapes formatives a las que s’adreça l’especialitat del màster.
 • L’innovació docent.
 • Els processos d’ensenyament/aprenentatge a l’Educació Secundària
 • Aspectes didàctics i organitzatius propis de les matèries d’ensenyament i aprenentatge en les etapes d’Educació Secundària.
 • Característiques evolutives i sociològiques dels alumnes