Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Preinscripció i matrícula

[informació web de la Generalitat]

Calendari de preinscripció i matrícula 2023-2024

Preinscripció: del 26 de juliol al 8 de setembre del 2023 (ambdós inclosos)

Matrícula de la 1a assignació de places: 22 i 26 de setembre de 2023

  • Publicació 2a assignació: 29 de setembre de 2023
  • Matrícula 2a assignació: 3 d'octubre de 2023
  • Publicació 3a assignació: 5 d'octubre de 2023
  • Matrícula 3a assignació: 6 d'octubre de 2023
  • Publicació 4a assignació: 11 d'octubre de 2023
  • Matrícula 4a assignació: 13 d'octubre de 2023
  • Publicació 5a assignació: 18 d'octubre de 2023
  • Matrícula 5a assignació: 19 d'octubre de 2023

Preinscripció

El procés de preinscripció és comú i únic per a totes les universitats catalanes i per a totes les especialitats.
La preinscripció és a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat (OOAU), que gestionarà l’accés al màster a través de mitjans telemàtics, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a tot l’estudiantat interessat.

Matrícula

L'assignació de places es farà tenint en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic.
S'assignaran per a cada grup fins a un màxim de 28 alumnes (amb un màxim, per reclamacions, de 30).
Per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, i diversos reials decrets que aproven les directrius generals pròpies d'aquests títols (BOE d'11 de juny de 1994).
La matrícula s'haurà de fer a la universitat a la qual han estat assignats els estudiants de cada especialitat.
En el cas dels estudiants que facin el màster a la UdL, la matrícula es farà a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
Per poder activar el màster es requereix un mínim de deu estudiants en cada especialitat.